ขั้นตอน/เงื่อนไขการให้บริการ


 1. ลงทะเบียน/ขอเปิดรหัสขนส่ง - ลูกค้าขอเปิดรหัสขนส่ง เพื่อรับรหัสขนส่ง(shipping mark) ทางเราจะออกรหัสขนส่งและที่อยู่โกดังในประเทศจีน ให้กับลูกค้า

     *กรุณาจำรหัสขนส่ง(shipping mark) ของลูกค้า เพื่อใช้สำหรับการนำเข้าสินค้า(ให้โรงงานเขียนหรือติดหน้ากล่อง)*

 1. ส่งสินค้ามายังโกดังของบริษัทฯ ในประเทศจีน- เมื่อลูกค้าได้รับที่อยู่โกดังของบริษัทฯ ในประเทศจีนแล้ว ให้ลูกค้าแจ้งกับโรงงานหรือร้านค้า เพื่อให้ส่งสินค้ามายังโกดังของบริษัทฯ ตามที่อยู่โกดังในเทศจีนที่ส่งให้ ลูกค้าต้องแจ้งให้โรงงานหรือร้านค้าให้เขียนรหัสขนส่ง(shipping mark) ของลูกค้าไว้ข้างกล่องให้เห็นชัดเจน

     *แจ้งเขียนรหัสขนส่ง(shipping mark)ไว้ข้างกล่องให้ชัดเจน เพื่อใช้ระบุสินค้าของลูกค้า*

     *กรณีขนส่งทางรถ ให้ระบุรหัสขนส่ง(shipping mark)ตามด้วย (EK)หรือ(by car) เช่น ST-168 (EK), ST-168(by car)  *

     *กรณีขนส่งทางเรีอ ให้ระบุรหัสขนส่ง(shipping mark)ตามด้วย (SEA) เช่น ST-168 (SEA)*

     *หากไม่ได้ระบุ (EK) หรือ (SEA) ทางเราจะนำเข้ามาให้ทางเรือทั้งหมด*

 1. สินค้าถึงโกดังในประเทศจีน- เมื่อสินค้าของลูกค้าถึงโกดังของบริษัทฯ ในประเทศจีนแล้ว สินค้าจะถูกวัดขนาดและชั่งน้ำหนัก และสินค้าจะถูกจัดคิวเพื่อดำเนินการส่งออกมายังประเทศไทย

     *ขนส่งทางรถ ใช้เวลาประมาณ 5-7 วัน*(โดยประมาณ)

     *ขนส่งทางเรือ ใช้เวลาประมาณ 12-15 วัน*(โดยประมาณ)

 1. สินค้าถึงโกดังในประเทศไทย- เมื่อสินค้าของลูกค้าถึงโกดังในประเทศไทย ทางเราจะแจ้งลูกค้า และส่งบิลค่าขนส่งให้ลูกค้า
 2. ชำระเงิน- ลูกค้าชำระเงินและส่งหลักฐานการชำระเงิน เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับหลักฐานการชำระเงินแล้ว ทางเราจะจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า หรือ ลูกค้าเข้ามารับสินค้าเองที่โกดัง
 3. การจัดส่งสินค้าภายในประเทศ- ทางบริษัทฯ มีบริการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าฟรี (เฉพาะพื้นที่ให้บริการ) นอกพื้นที่ให้บริการทางบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าโดยใช้บริษัทขนส่งภายในประเทศ ลูกค้าสามารถเลือกบริษัทขนส่งได้เอง และลูกค้าเป็นผู้ชำระเงินค่าขนส่งภายในประเทศเอง หรือลูกค้าสามารถมารับสินค้าที่โกดังของบริษัทฯ ด้วยตนเอง
 1. ลูกค้าต้องแจ้งประเภทสินค้าที่ต้องการขนส่งกับทางบริษัทฯ ทราบก่อนทุกครั้ง และทางบริษัทฯ ขอสิทธิ์ในการตรวจสอบสินค้าเบื้องต้น เพื่อระบุประเภทสินค้าและบันทึกประเภทสินค้าก่อนการขนส่ง
 2. ทางบริษัทฯ ไม่รับขนส่งสินค้าผิดกฎหมายทุกชนิด สินค้าติดแบรนด์ อย. มอก. ลิขสิทธิ์ อาหาร สิ่งมีชีวิต พืชพันธุ์ไม้ ของเหลว สารเคมี และไม่รับสินค้าที่เสี่ยงต่อการติดไฟ หากเกิดปัญหาหรือเกิดความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
 3. กรณีลูกค้าแอบส่งสินค้าต้องห้าม สินค้าพิเศษหรือสินค้าผิดกฎหมาย หากเกิดกรณีสินค้าโดนยึดหรือเกิดปัญหาต่างๆ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ผิดชอบ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดทุกกรณี
 4. กรณีที่สินค้าของลูกค้าถูกตรวจสอบ แล้วสินค้าเกิดการสูญหาย/ เสียหาย/ ชำรุด/ แตกหัก/ มีรอยกีด/ อันเนื่องมาจากการสุ่มตรวจของเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากร ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ต่างๆ ได้
 5. กรณีที่ลูกค้าให้ทางบริษัทฯ ติดต่อประสานงานกับโรงงานหรือร้านค้าในประเทศจีน ทางบริษัทฯ มีหน้าที่เป็นเพียงตัวกลางในการอำนวจความสะดวกในการขนส่งเท่านั้น หากสินค้ามีปัญหาที่มีสาเหตุมาจากโรงงานหรือร้านค้า เช่น สินค้าไม่ตรงสเปค, ขนาดไม่ถูกต้อง, แตกหัก, ผิดไซส์, จำนวนสินค้าไม่ครบ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นี้ได้ อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ยินดีประสานงานเจรจากับโรงงานหรือร้านค้าเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
 6. ระยะเวลาในการขนส่งอาจคลาดเคลื่อนไปจากที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ เนื่องจากเป็นการขนส่งระหว่างประเทศอาจมีปัจจัยอื่นๆ ที่ทางบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ การเจรจา อุบัติเหตุ หรือสินค้าถูกกรมศุลกากรตรวจสอบ เป็นต้น ดังนั้นหากมีความล่าช้าเกิดขึ้น ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบทุกครั้ง
 7. เมื่อลูกได้รับสินค้า โปรดตรวจสอบสินค้าให้ถูกต้อง หากสินค้าของลูกค้าถึงโกดังที่ไทยแล้ว ลูกค้าต้องมารับสินค้าของท่านภายใน 1 สัปดาห์ หากไม่รับสินค้าของท่านเกินวันที่กำหนดแล้ว สินค้าเกิดความเสียหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ลูกค้าต้องรับผิดชอบเอง

1. กรณีไม่ได้ซื้อประกันสินค้า

      หากสินค้าเกิดการสูญหายหรือเสียหายจากการขนส่ง ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าสูญหายและค่าเสียหายตามมูลค่าขนส่ง เช่น 1 บิลขนส่ง ระบุสินค้า 5 กล่องค่าขนส่งทั้งสิน 1,000 บาท (เฉลี่ยลังละ 200 บาท) หากสินค้าสูญหายหรือเสียหาย 1 กล่อง ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 200 บาท แต่หาก สินค้ามีราคาไม่ถึง 200 บาท ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบตามราคาจริงของสินค้า

2.กรณีซื้อประกันคุ้มครองสินค้า(สูญหายเท่านั้น)
      ค่าประกันคุ้มครองสินค้า คิดค่าประกัน 20% จากราคาสินค้าที่ลูกค้าแจ้ง (ทางบริษัทฯ จะประเมินมูลค่าสินค้าด้วย) โดยประกันจะคุ้มครอง กรณีสินค้าสูญหายระหว่างการขนส่ง ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายตามวงเงินประกันที่ลูกค้าได้ซื้อประกันไว้ เช่น 1 บิล ระบุสินค้า 5 กล่อง มูลค่าสินค้า 10,000 บาท (มูลค่าเฉลี่ยกล่องละ 2,000 บาท) ค่าประกัน  20% คิดเป็นเงิน 2,000  บาท หากสูญหาย 1 กล่อง ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบเป็นจำนวน 2,000 บาท (การซื้อประกันสินค้า ทางบริษัทจะรับผิดชอบความสูญหายเป็นจำนวนลังเท่านั้น)

 1. กรณีสินค้าเสียหายง่าย

     ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี สำหรับสินค้าที่เสียหายหรือแตกหักง่าย เช่น สินค้าประเภทแก้ว เซรามิก หลอดไฟ กระเบื้อง และอื่นๆ หากลูกค้าต้องการขนสินค้าดังกล่าว ควรแจ้งให้โรงงาน/ ร้านค้า ทำการตีลังไม้ให้เรียบร้อย เพื่อลดความเสี่ยงจะเกิดขึ้น

 1. ทางบริษัทฯ จะลากตู้คอนเทนเนอร์ไปยังโรงงาน/ ร้านค้า ที่ลูกค้าแจ้งไว้ โดยโรงงานต้องเป็นผู้โหลดสินค้าเข้าตู้และปิดตู้ร่วมกับทางบริษัทฯ
 2. หลังจากสินค้าถึงสถานที่จัดส่งหรือโกดังของลูกค้าที่ประเทศไทยแล้ว ลูกค้าจะต้องจัดหาคนงานและเครื่องมือในการลงสินค้าเอง และต้องลงสินค้าให่เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อป้องกันการคืนตู้คอนเนอร์ล่าช้า ซึ่งจะมีค่าปรับ หรือหากลูกค้าต้องการให้ทางบริษัทฯ ช่วยหาคนงานช่วยลงของ กรุณาแจ้งล่วงหน้า
 1. สถานที่จัดส่งสินค้าหรือโกดังของลูกค้า ต้องสามารถให้รถหัวลากเข้า - ออก ได้สะดวก ไม่ติดสายไฟหรือสายเคเบิ้ล
 2. ลูกค้าต้องแจ้งสถานที่จัดส่งสินค้าหรือโกดังของลูกค้าให้ทางบริษัทฯ ทราบ เพื่อคำนวณค่าใช้จ่าย
 3. เมื่อตู้คอนเทนเนอร์ถึงลูกค้า ลูกค้าต้องถ่ายรูปหรือวิดีโอขณะเปิดตู้ และระหว่างขนสินค้าลงเป็นระยะๆ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าสินค้าที่ได้รับเกิดความเสียหายหรือไม่
 4. เนื่องจากการเหมาตู้แบบ FCL โรงงานเป็นผู้โหลดสินค้าขึ้นตู้ และลูกค้าเป็นผู้เปิดตู้ที่ปลายทาง โดยไม่ผ่านโกดังของบริษัทฯ หากสินค้าเกิดความเสียหายทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
 5. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเฟรท(Freightcharge)ทางบริษัทฯจะขอยืนยันกับลูกค้าก่อนปิดตู้ทุกครั้ง ติดต่อเรา

เอกชัย-บางบอน กรุงเทพมหานคร
โทร. 098-1466639 (คุณโต)

โทร. 088-6422498 ลิลลี่ (เหมาตู้)
Email. st168trading@gmail.com
เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30